Успешен проект за внедряване на управление на знанията
This is my site Публикувано от admin на 29.03.2011 – 20:33

Екип на БАУЗ приключи успешно внедряването на портал в ДП РАО, предназначен за подпомагане на внедряването на интегрирана система за управление в предприятиего.

Порталът е реализиран на базата на платформата за електронно обучение Moodle, широко разпространена като едно от едно от най-мощните средства за дистанционно обучение. Новото в проекта е, че порталът се използва основно като информационна среда при внедряване на интегрираната система за управление, в която собствениците на бизнес процесите имат възможност да обменят информация с всички участници в проекта.

Вграденият общ речник на термините позволява използването на единен подход и общо разбиране между всички участници. В бъдеще основната функция на Moodle, дистанционното обучение, ще бъде средство за обучение и запознаване на персонала с нови и изменени документи на системата за управление.

С този проект, Българската асоциация за управление на знанието отново доказва, че управлението на знанията е практически реализуемо и достъпно за всяка съвременна организация.

в  

Leave a Reply