Цели

1. Защита и подкрепа на професионалното развитие и повишаване на квалификацията на членовете си в областта на управление на знанията;
2. Издигане на престижа на българските специалисти в областта на управление на знанията;
3. Подпомагане внедряването на принципите на управление на знанията в българските компании, обучаващи институции и други организации;
4. Подобряване качеството и ефективността на управление на знанията в организациите и усъвършенстване средствата за повишаване на стандартите в областта на ученето през целия живот;