Курсове за обучение

Българската асоциация по управление на знанията предлага обучение в малки групи (от 6 до 16 души) с практическа насоченост с цел да се подобрят компетенциите по специфичния предмет  на обучението. Курсовете се водят от експерти с практически опит в областта, в която се провежда обучението.

Курсовете се провеждат  при минимум 6 души обучаеми.

В момента се предлагат следните обучения:

УЗ 01 – Управление на знанията в организациите

Курсът е подходящ за специалисти по човешки ресурси, вътрешни комуникации и управление на бизнес процесите в организациите. Дава знания за основните процеси по управление на знанията в организациите и умения за прилагането им чрез решаване на практически казуси за внедряването им.

УЗ 02 – Информационни технологии в помощ на управление на знанията

Курсът е  подходящ за специалисти по информационни технологии и управление на бизнес процесите в организациите. Дава знания за мястото и задачите на информационните системи, които се използват като инструментариум за поддържане на управление на знанията в организациите.

ИСУ 03 – Интегрирана система за управление

Курсът е подходящ за мениджъри и представители на ръководството в организации, насочени към внедряване на интегрирана система за управление, включваща принципите на управление на знанията и културата на безопасност.  Дава знания за основните изходни условия за изграждане на интегрирана система за управление, подхода за планирането и внедряването на системата.

ИСУ 04 – Управление на промените в интегрираната система за управление

Курсът е подходящ за мениджъри от висше и средно упраленско ниво от организации с високо рискови производства и внедрена интегрирана система за управление по качество, безопасност и околна среда, включваща принципите на управление на знанията и културата на безопасност.  Дава знания за управление на организационните промени в рамката на интегрирана система за управление, подходите за планирането, внедряването и оценката на ефективността на организационните промени. С решаването на практически казуси се придобиват и уменията, необходими за комуникиране на промените в организацията.

КБ 05 – Култура на безопасност

Курсът е подходящ за специалисти по безопасност и мениджъри от висше и средно управленско ниво от компании с висок риск, където културата на безопасност е необходима. Дава знания и умения, необходими на специалистите и мениджърите за ефективното прилагане на културата на безопасност в ежедневната им работа.

КБ 06 – Лидерски умения

Курсът е подходящ за  мениджъри от висше и средно управленско ниво от компании с висок риск, където лидерството е неразделно изискване в системата за управление. Дава знания и умения, които да подпомогнат изграждането на мениджърски компетенции, необходими за работа във високо рискови производства. Дава необходимите умения на мениджърите да подобрят качеството на вземаните от тях управленски решения и да демонстрират лидерство и да осъществяват добри взаимоотношения с хората в компанията.

УК 07 – Управление на качеството на проект

Курсът е подходящ за специалисти по качество и мениджъри от средно управленско ниво от компании с внедрена система за управление на качеството. Дава практически насоки и способства за придобиване на знания и умения за ефективното прилагане на системата за управление на качеството при работа по конкретни проекти. Казуси за разработване на Планове по качество.

ОС 08 – Опазване на околната среда – нормативна уредба и добри практики

Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти по управление на околната среда. Дава представа за действащата нормативна уредба и предлага информация за добри практики при прилагане на нормативните изисквания в организациите. Обръща внимание на управлението на информацията по опазване на околната среда.

Всички курсове стандартно са двудневни с продължителност от осем учебни часа по 45 мин. При  конкретни изисквания от страна на Заявителя е възможно разширяване на обхвата и продължителността на курса.

За подаване на заявки за обучение можете да се обръщате към Председателя на УС на сдружението, като използвате данните от страницата с Контакти.