Устав на БАУЗ

Уставът на БАУЗ, приет от учредителното събрание, предвижда сдружението да работи в полза на неговите членове.

Управителният съвет се състои от 3 до 5 души, като първият УС е от трима души. Сдружението се управлява от УС чрез неговия Председател.

Можете да се запознаете по-подробно с одобрения   Устав на БАУЗ.